Equipo directivo
EQUIPO DIRECTIVO E GRUPO COORDINADOR DE CALIDADE PDF Imprimir

  O equipo directivo é o órgano ordinario de xestión e coordinación do Centro, sendo o seu obxectivo prioritario empurrar todas as actividades formativas no marco do Proxecto Educativo e do Proxecto Curricular.

  As súas competencias son:

 • A sesor ao Director no exercicio das súas funcións.
 • Coordinar o desenrolo dos diferentes aspectos do funcionamento do Centro e orde á realización dos seus obxectivos, sen prexuizo das competencias propias dos respectivos órganos de goberno.
 • Elaborar, controlar a súa execución e avaliar a Programación Xeral Anual do Centro.
 • Preparar os asuntos que deban tratarse no Consello Escolar.
 • Establecer o procedemento de participación na elaboración do Proxecto Educativo do Centro.
 • Estimular e coordinar a formación do profesorado.
 • Aprobar a selección de materiais curriculares e outros medios pedagóxicos, a proposta dos Departamentos e Ciclos respectivos.
 • Programar e impulsar as actividades formativas non regladas.
 • Promover e coordinar a avaliación global do Centro e dar a debida información ao Consello Escolar.

 O Equipo Directivo do noso Centro está formado por:

 1. O Director Titular, D. Juan Manuel Buján García.
 2. O Director Pedagóxico, D. Ricardo Xesús López Lamela.
 3. O Xefe de Estudios, D. Ángel M. Buide Maroto.
 4. O Coordinador de Pastoral,D. Rubén Díaz Díaz
 5. O Coordinador de Calidade, D. Marcos Díaz Sáez.

  O Grupo Coordinador de Calidade está formado por:

 •  D. Marcos Díaz Sáez (coordinador).
 •  D. Rubén Díaz Díaz
 •  D. Ricardo Xesús López Lamela
 • Dª Ana Corredoira Penín
 • D. Ángel Muñoz Rodríguez
 •  D. Juan Rigueiro García
 •  D. Ángel Miguel Buide Maroto.
 •  D. Juan Manuel Buján García.
 •  D. Juan Pablo Fernández Abuin
 
Colexio PP. Franciscanos Lugo