Profesores e departamentos
EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA PDF Imprimir

  O equipo de dinaminazión da lingua galega constitúese, segundo as normas establecidas, co obxectivo de coordinar, planificar e promover actividades encamiñadas a potenciar o uso dalingua galega nas actividades do centro.

  Este equipo está formado por catro docentes, dous alumnos e un representante do persoal non docente. Os membros do profesorado son:

 • D. José Carlos Ulloa García
 • D. Juan Rigueiro García
 • Dona Montserrat Conde Conde

  Este equipo ten tres reunións durante o curso para programar a actividades a desenrolas así como para avaliar a programación realizada. Asemade terá unha reunión cos mestres de Primaria para orientar a lectura de libros en galego e escoller os materiais máis axeitados para cada idade.

  As actividades programadas para fomentar o uso da lingua galega entre os membros da comuidade educativa e a difusión da cultura galega entre o alumnado son as seguintes:

- Fomentar o uso da lingua galega nas actividades do Departamento de Pastoral.

- Utilizar nos actos públicos, culturais, lúdicos e deportivos, a lingua galega.

- Coidar que o galego sexa a lingua utilizada en todos os comunicados do Centro.

- Ampliar as bibliotecas de aula dos diferentes cursos, así como fomentar o uso das mesmas.

- Amosar aos alumnos a cultura tradicional galega dende Educación Infantil ata Educación Secundaria con diferentes actividades axeitadas a cada un dos diferentes niveis.

- Fomentar a utilización da lingua galega nos grupos de teatro de Primaria e Secundaria coa representación de obras galegas ou obras en galego.

- Motivar aos alumnos cara a creación literaria mediante a celebración da Semana de creación literaria.

- Actividades lúdicas para os alumnos de Infantil e Primaria: contacontos.

- Participación cos alumnos de 1º e 3º de Secundaria, na actividade "Rutas literarias", organizadas polo Museo Provincial.

- Celebrar unha semana cultural coincidindo ca semana das Letras Galegas.

- Achegar aos alumnos a figura do autor homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas mediante a difusión dos materiais axeitados e a realización de unidades didácticas. 

 

 
REFORZO EDUCATIVO PDF Imprimir

 O reforzo educativo desenvolve a súa labor na etapa de Primaria e Secundaria Obligatoria. O seu traballo céntrase nas materias de Lingua e Matemáticas principalmente, que son as que presentan maiores dificultades para os alumnos.

 Dacordo cos diversos titotes e coordinadores de Ciclo, elabórase un plan de traballo para os alumnos que teñen dificultades en acadar o obxectivos propostos. En sesións de dúas horas semanais, prestan unha atención especial aos alumnos con dificultades. Xunto a eles desesenvolverá a súa labro o profesor de PT e AL e o Orientador.

O reforzo educativo é un tema que preocupa ao Centro de ahí que se esté continuamente buscando un procedemento axeitado e efectivo. 

 
DEPARTAMENTOS PDF Imprimir

 Están establecidos os departamentos de:

 • Lingua, dirixido por Dª Paloma Terrón Barreiro.
 • Ciencias, dirixido por D. Juan Rigueiro García.
 • Xeografía e Historia, dirixido por D. José Manuel Pallín Bóveda
 • Educación Física, dirixido por D. Juan Pablo Fdez. Abuín
 • Artísitica, dirixido por D. Iván Pastor Teijeiro.
 • Actividades Extraescolares, dirixido por D. Ángel M. Buide Maroto.
 • Pastoral, dirixido por D. Manuel Ángel  Martínez Fuertes.
 • Calidade, dirixido por D. Marcos Díaz Sáez.

      Forman parte dos departamentos os profesores que imparten clase na ESO, pero cada trimestre realízase unha reunión conxunta cos profesores de Infantil e Primaria.

 

 
EQUIPOS DE CICLO PDF Imprimir

 Os equipos de ciclo funcionan en Educación Infantil e Educación Primaria. O seu obxectivo principal para este curso é prestar maior atención á coordinación entre ciclos e departamentos insistindo nas áreas de Lingua e Matemáticas. Para lograr este obxectivo están programadas reunión dos ciclos e de departamentos verticais.

 Tamén centraremos a nosa atención á coordinación na xestión de conflictos disciplinarios. Polo que se teñen programadas reunións do Grupo de Mellora no que participa o profesorado de todas as etapas. Tamén se reelaborá o Procedemento de Xestión de Conflictos adecuándoo á realidade e a práctica diaria.

  As súas funcións son:

 1. Posibilitar a coordinación dos profesores que actúan no Ciclo, programando, traballando e avaliando en equipo.
 2. Unificar e racionalizar os criterios didácticos.
 3. Programar a distribución temporal dos obxectivos e contidos correspondentes ao ciclo e unificar criterios e práctica de avaliación.
 4. Afondar no coñecemento das necesidades e capacidades dos alumnos, facilitando a integración, a educación na diversidade e a flexibilización dos agrupamentos de alumnos.

 Para o desenrolo da súa labor os ciclos reúnense os martes ciclo por ciclo e manteñen unha reunión conxunta de etapa ao mes para non romper a programación vertical.

 Os responsables da coordinación son:

 •    Educación Infantil:  Dª Carmen Serrano.
 •    Primeiro Ciclo: Dª  Isabel Fernández.
 •    Segundo Ciclo: D. Luis Abel Taboada.
 •    Terceiro Ciclo: D. David Méndez Ferreiro.
 
PROFESORADO PDF Imprimir

O claustro de profesores do Centro compaxina a experiencia docente dos máis veteranos coa ilusión dos máis novos, redundando todo elo na mellora educativa.

O Colexio conta con 41 docentes distribuidos do seguinte xeito:

 CursoGrupo A Grupo B 
 4º E.I. (3 anos)  Dª Ana Corredoira PenínDª Nerea Cordo Isorna
 5º E.I. (4 anos) Dª Isabel López DablancaDª Mª Pilar Reguera Nadela
 6º E.I. (5 anos)Dª Carmen Serrano López  Dª Montserrat Conde Conde
 1º E.P.Dª Isabel Fernández Núñez Dª Olga Pérez Corral
 2º E.P. Dª Marta Sández Callejo D. Ángel Muñoz Rodríguez
 3º E.P. D. Luis Abel Taboada D. Germán Cordo Isorna
 4º E.P. Dª. Asunción Yáñez Dablanca  D. Manuel Penas Roibás.
 5º E.P. D. David Méndez Ferreiro D. Javier González Roca
 6º E.P. D. Juan Pablo Fernández Abuín. D.Rubén Díaz Díaz
1º E.S.O.  D. José Manuel PallínBóveda Dª. Lucía Arias Fernández
2º E.S.O.  D. José Carlos Ulloa García Dª Montserrat Vilar Rodríguez
3º E.S.O.  Dª Teresa Iglesias Mera Dª Virginia Fernández de la Calle
4º E.S.O.  D. Juan Rigueiro García
  Dª Elena Castro López

 

RESTO DO PROFESORADO

D. Juan Manuel Buján García (DIRECTOR TITULAR).

D. Ricardo Xesús López Lamela (DIRECTOR PEDAGÓXICO)

D. Ángel M. Buide Maroto (XEFE DE ESTUDOS)

D. Álvaro Quiroga López  (COORDINADOR DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN) 

Dª Beatriz Sánchez del Río (REFORZO EDUCATIVO E.I.)

Dª  Manuela Isorna Santiago (REFORZO EDUCATIVO E.P.)

D. Marcos Díaz Sáez (PT-AL) 

D. Anielka Fernández Aira 

Dª Alicia Lombardía Méndez 

Dª María Cristina Díaz Valdés.

D. Manuel Ángel Fuertes

D. José Manuel Pallín Bóveda. 

D.Iván Pastor Teijeiro

D. James Fisher (PROFESOR DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS)  

 
Colexio PP. Franciscanos Lugo